Kaubad
Määratlus Käesoleval proovivõtukaardil antakse ülevaade jaemüügipakenditest proovide ja näidiste võtmise menetluse kohta. Konkreetsete toodete suhtes võidakse siiski kohaldada täiendavaid nõudeid ning neid siin ei käsitleta. Palun tutvuge asjakohaste kehtivate standardite ja õigusaktidega.

Jaemüügipakendid on määratletud kui pakendid, mille puhul saadetises oleva väikseima konkreetse paki (s.t erinevate purkide, pudelite ja kottide) suurus ei ületa 5 l või 5 kg.

Jaemüügipakend on mis tahes pakend, mis on spetsiaalselt valmistatud müümiseks üksikisikule koduseks kasutamiseks.
 • Vürtside või ürtide puhul võib see tähendada 10–25 g kaaluvat pakendit.
 • Muude kaupade puhul tähendab see tavaliselt 100 g kuni 2 kg (või 2 l) suurust pakendit.
 • Teatavate mittehomogeensete kaupade (nt koeratoit) puhul võib see hõlmata ka kuni 25 kg kaaluvaid pakke või kotte.
Siinsel proovivõtukaardil on ka muudel kaartidel käsitlemata teave jaemüügipakendisse pakendatud või pakendamata valmistoodetest proovide võtmise kohta.

Valmistooted on lõpptooted, mida lõppkasutaja saab kohe kasutama hakata.

Siinne kaart hõlmab mitmesuguseid tooteid, nagu majapidamistooted, iluasjad, sanitaartooted, rõivad, jalatsid, ehted, tööriistad, mehhaanilised ja elektr(oon)ilised seadmed ning nende osad ja tarvikud, optikatooted, instrumendid ning nende osad ja tarvikud, kellad, mööbel, valgustid ja mänguasjad.

Need koosnevad mitmesugustest materjalidest, nagu plast, kumm, nahk, paber, tekstiil, mineraalsed ained, keraamika, klaas ja metall, või nende segust.

Valmistooted ei hõlma pooltooteid, nagu valuplokid, vardad, torud, lehtmaterjal, kile, traat jms. Nendega seotud proovivõtukord on kirjas asjaomase materjali proovivõtukaardil.

Jäätmeks muutunud esemete kohta vaadake “jäätmete” proovivõtukaarti.

Jaemüügipakendid
Soovituslik miinimumkogus iga proovi puhul Olenevalt kaubasaadetise suurusest, soovitatakse koondproovi moodustamiseks võtta näidisena vähemalt järgmisel hulgal jaemüügipakendeid:

Partii suurus
(pakendite arv)
Näidiseks võetavate pakendite
soovituslik arv
2-100 2
101-1 000 3
1 001-10 000 6
10 001-150 000 9
150 001-500 000 12
> 500 000 17

Kohandatud FAO/WHO suunistes CAC/GL 50-2004 esitatud tabeli 17 (vähendatud kontrollitaseme kohta) alusel. Erandeid sellest tabelist on selgitatud allpool esitatud proovivõtukavas.

Kui pakendid on väikesed, tuleb tagada, et lõpp-proov kaaluks vähemalt 250 g. Esemete puhul peab lõpp-proov olema vähemalt üks kasutusvalmis toode.

Kui saadetis on ühtlane (kõigil pakenditel on ühesugune märgis, sisu, netokaal või maht, toote- ja partiinumber ja/või aegumiskuupäev), võib võtta väiksema arvu pakendeid (või esemeid). Põhimõtteliselt peaks olema piisav, kui võtta vastavalt riiklikele eeskirjadele identsed lõpp-proovid, mis vastavad laboris kohaldatavale minimaalse koguse/massi nõudele.

Ühtlus: jaemüügiks pakendatud tooteid valmistatakse tavaliselt masstootmise teel ning need on ühesuguse koostisega või ühtlased. Mõne kauba puhul võib toote loomulik varieeruvus tähendada seda, et jaemüügipakendid ei ole ühesugused ega ühtlased. Kummalgi juhul võite ise otsustada, kui palju proove võtta.
 • Kui on ilmne, et pakendid on ühesugused (nt sama tootmise kuupäevaga või partii numbriga tooted), võib võtta vähem pakendeid, sest need on ka siis saadetise kui terviku suhtes esindavad. Sellegipoolest ei tohi unustada võtta analüüside tegemiseks nõutavat minimaalset proovi kogust.
 • Kui esineb kahtlusi, kas pakendid on ühesugused, näiteks kui esineb nähtavaid erinevusi pakendite sisus, võib võtta nõutavast kogusest rohkem pakendeid, et tagada proovi esindavus.
 • Sama kehtib kõigi esemete puhul. Kui tekib kahtlus esemete saadetise ühetaolisuses (nt kui saadetises olevad esemed on silmnähtavalt erinevad), võib võtta rohkem näidiseid, et proov oleks esindav. Üks näide kaubast, mis ei ole homogeenne, on keraamika. Praktika näitab, et keraamikatoodete (portselan, kivinõud, liht- ja kunstkeraamika) puhul on ühes saadetises sageli erinevusi.
 • Väärtuslikest esemetest võetakse näidiseks tavaliselt üks, mis esindab saadetist kõige paremini.
 • Kui te ei ole järginud nõudeid ja olete võtnud proove nõutavast kas rohkem või vähem, peate proovivõtuvormile märkima, mis põhjusel te seda tegite.
Kohaldatavad standardid (ISO ja ELi standardid) ning asjakohased õigusaktid
 • FAO/WHO. Codex Alimentarius’e töörühma üldised proovivõtusuunised — CAC/GL 50-2004.

Te peaksite samuti tutvuma oma siseriiklike õigusaktide ja suunistega, mis käsitlevad proovide ja näidiste võtmist.


Vajalikud vahendid
Soovituslik proovivõtuvahend olenevalt kasutatavast meetodist
 • Üldkasutatavad vahendid: nuga, käärid, tangid, taskulamp jne.
Proovide võtmiseks kasutatavad mahutid
 • Eri kuju ja suurusega kilekotid, eeltrükitud etiketiga või ilma (P00)
 • Eri suurusega paberkotid või papp/kartongkarbid, eeltrükitud etiketiga või ilma (R00, R01)
Suuremaid esemeid (nt keraamikatooted, puit, kivi või elektroonikaseadmed) ei ole vaja mahutisse panna, kui neile saab lihtsalt etiketi külge panna.
Ohutusabinõud ja riskihindamine Palun tutvuge oma siseriiklike õigusaktide ja suunistega, mis käsitlevad töötervishoidu ja tööohutust.

 • Tavatingimustes ei kujuta jaemüügipakendis kaubad või esemed endast erilist ohtu tervisele.
 • Toiduainete puhul: konkreetne oht puudub, kui te ei ole allergiline sisule.
 • Muude valmististe puhul: vt ohutuskaarti või ADRis sätestatud eeskirju ning originaalpakendil esitatud ohu- ja ohutusmärgiseid.
 • Kandke kaitsekindaid, kaitseprille ja/või kaitsemaski (vajaduse korral).
 • Peaksite olema kursis kõigi proovivõtukoha riskihinnangus esitatud tervishoiu- ja ohutusnõuetega ning/või kohapealsete tööohutusnõuetega ja neid järgima.

Proovivõtukava
Saadetise liik Kirjeldus
Tollivormistuseks esitatavad saadetised Koondproov koosneb sobival arvul üksikproovidest: purgid, pudelid või kotid, mis on võetud kaubasaadetise kõigist osadest nende avamata jaemüügipakendites.

Tavaliselt valitakse proovivõtuks üks jaemüügipakend või ese, mis esindab kõiki sama tollideklaratsiooniga hõlmatud kaupu.

Eksporditoetustega põllumajandustoodete saadetised või aktsiisikontrolliga hõlmatud saadetised Koondproov koosneb sobival arvul üksikproovidest: purgid, pudelid või kotid, mis on võetud kaubasaadetise kõigist osadest nende avamata jaemüügipakendites. Nende pakendite miinimumarv, millest proove tuleb võtta, on ära toodud eespool esitatud tabelis. Kui kaubasaadetis koosneb ühelt tootmisliinilt pärit kaupadest (partiinumber on identne), võib võtta vähem proove.

Samuti on oluline võtta arvesse, kui suure osa moodustab võetav proov või näidis kaubasaadetisest; vt üldine osa.


Üksikasjalik teave
Proovivõtumenetlus
 • Eri partiidest tuleb proovid ja näidised võtta eraldi. Pakendil esitatud märgistelt võib saada teavet selle kohta, kas kaubasaadetis sisaldab erinevaid tootmispartiisid või erineval kuupäeval toodetud kaupu ning kas eri partiidesse kuuluvad tooted erinevad üksteisest kvaliteedi poolest.
 • Kui pakendil esitatud märgis näitab, et kaubasaadetis sisaldab erinevaid tooteid (näiteks keedisesaadetis võib sisaldada eri liiki keediseid), peate te näidised võtma igast liigist. Kui esemete saadetis sisaldab erinevaid tooteid (näiteks eri liiki ja eri koostisega polte ja kruvisid), tuleb näidiseks võtta igast liigist esemeid.
 • Alati tuleb kontrollida pakendite rikkumatust ja kehtivusaega.
 • Näidisteks võetud jaemüügipakendeid ei tohi avada ning nende sisu ei tohi panna muudesse proovianumatesse.
 • Tuleb olla hoolikas, et mitte kustutada või katta kinni originaalpakendil esitatud teavet. Tollimärgistus ei tohiks katta kinni originaaltoote kaubanduslikke märgiseid (kaubamärk, tootja, sisu, kõlblikkusaja lõpp, maksumärgid jne). Proovivõtuks valitud jaemüügipakendid oleks soovitatav panna kilekotti või pappkarpi ning kinnitada tollimärgistus ja -tõkendid kotile või karbile.
 • Kui toote kehtivusaeg hakkab lõppema või kui toote kehtivusaeg on lõppenud, ei pea kaubasaadetisest proove ja näidiseid võtma, välja arvatud juhul, kui selleks on konkreetne põhjus.
 • Suurte esemete korral võib proovivõtu alternatiivina kasutada proovivõtja tehtud fotosid ning toodet, selle tehnilisi andmeid ja funktsioone kirjeldavaid dokumente. Masinate, elektr(oon)iliste seadmete ja instrumentide puhul on see teave ka hädavajalik nende õigeks klassifitseerimiseks.
 • Samuti võib suurtest esemetest teha analüüse kohapeal, kasutades selleks mobiilset laborit või kaasaskantavaid diagnostikaseadmeid (kui olemas).
Proovivõtuvorm
 • Täitke proovivõtuvorm. Üks eksemplar tuleks lisada proovide juurde ning üks tuleks talletada toimikus.
Transport
 • Veenduge, et transporditingimused võimaldavad tagada transporditava proovi puutumatuse ja säilitada karakteristikud.
 • Veenduge, et kaupadele sobivad transporditingimused on nõuetekohaselt tagatud. Vajaduse korral tuleks mis tahes välispakendile selgelt märkida asjakohased ohusümbolid ja/või temperatuuri käsitlevad tingimused.
 • Toiduainetest või kemikaalidest võetud proove peab sõidukis transportima eraldi (lastiruumid, pakendikastid jne), et vältida mis tahes võimalikku ristsaastumist.
Säilitamine
 • Säilitamistingimused sõltuvad võetud proovide karakteristikutest ja omadustest.
 • Veenduge, et kaupadele sobivad säilitamistingimused on nõuetekohaselt tagatud. Vajaduse korral tuleks mis tahes välispakendile selgelt märkida asjakohased ohusümbolid ja/või temperatuuri käsitlevad tingimused.
 • Proove peab säilitama puhtas, kuivas, pimedas, jahedas ja piisavalt ventileeritud ruumis.
 • Väärtuslikke esemeid tuleb hoida turvalises kohas.Läbivaadatud versioonid
Versioon Kuupäev Muudatus
1.0 12.10.2012 Esimene versioon
1.1 15.07.2018 Ajakohastamine – proovide arv täpsustatud
1.2 01.11.2019 Lisatud: valmistoodete (esemete) proovivõtt