Tavarat
Määritelmä Tässä kortissa on yleiskatsaus vähittäismyyntipakkausten näytteenottomenettelyihin. Tuotekohtaisesti voidaan kuitenkin soveltaa lisävaatimuksia, joita ei käsitellä tässä. Tutustu asianomaisiin standardeihin ja voimassa oleviin asetuksiin.

Vähittäismyyntipakkauksilla tarkoitetaan pakkauksia, joiden lähetykseen sisältyvän pienimmän yksittäisen pakkauksen koko on yleensä enintään 5 l tai 5 kg, eli kyse on erilaisista purkeista, pulloista, tölkeistä ja pusseista.

Vähittäispakkaukseksi katsotaan pakkaus, joka on erityisesti valmistettu myytäväksi kuluttajalle kotitalouskäyttöön.
 • Yrtin ja mausteen vähittäismyyntipakkauksessa määrä saattaa olla vain 10–25 g.
 • Muilla hyödykkeillä pakkauskoko vaihtelee tavallisesti 100 g:n ja 2 kg:n (tai 2 l:n) välillä.
 • Tietyillä ei-homogeenisilla hyödykkeillä (kuten koiranruoalla) vähittäismyyntipakkauksena saattaa olla myös jopa 25 kg:n säkki tai pussi.
Tässä kortissa annetaan tietoja myös näytteenotosta sellaisten valmiiden tavaroiden osalta, joita ei mainita niiden erityiskorteissa, riippumatta siitä, onko ne pakattu vähittäismyyntipakkauksiin.

Tavarat määritellään valmiiksi tuotteiksi, joita loppukäyttäjät voivat käyttää suoraan.

Tämä kortti kattaa monenlaisia tuotteita, kuten kotitaloustavarat, koriste-esineet, hygieniatuotteet, vaatteet, jalkineet, henkilökohtaiseen koristautumiseen tarkoitetut esineet, työkalut, mekaaniset sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteet, edellä mainittujen osat ja tarvikkeet, optiset tavarat, kojeet, edellisten osat ja tarvikkeet, rannekellot, kalusteet, valaisimet ja lelut.

Nämä tavarat on valmistettu erilaisista materiaaleista, kuten muovista, kumista, nahasta, paperista, tekstiileistä, kivennäistuotteista, keramiikasta, lasista ja metallista tai niiden yhdistelmistä.

Tähän eivät sisälly puolivalmisteet, kuten harkot, tangot, putket, levyt, kalvot, langat jne. Näytteenotto suoritetaan niiden osalta siten kuin esitetään sen materiaalin näytteenottokortissa, josta ne on valmistettu.

Jätteen osalta katso kortti “Jätteet”.

Vähittäismyyntipakkaukset ja valmiit tavarat
Suositeltava vähimmäismäärä kutakin näytettä kohden Lähetyksen määrän mukaan kokoomanäytteen muodostamiseksi suositellaan otettavaksi seuraava vähimmäismäärä perusnäytteitä:

Erän koko
(pakkausten lukumäärä)
Näytteeksi otettava
suositeltava pakkausmäärä
2-100 2
101-1 000 3
1 001-10 000 6
10 001-150 000 9
150 001-500 000 12
> 500 000 17

Mukautettu FAO:n/WHO:n Codex Alimentarius ohjeesta CAC/GL 50-2004, taulukko 17, harvennettu tarkastustaso. Poikkeukset taulukkoon on selitetty jäljempänä olevassa näytteenottosuunnitelmassa.

Jos pakkaukset ovat pieniä, on varmistettava, että lopullinen näyte on vähintään 250 g. Tavaroiden osalta lopullinen vähimmäisnäyte on yksi kappale valmista ja toimivaa tuotetta.

Jos lähetys on homogeeninen (eli kaikissa pakkauksissa on samat merkinnät, sisältö, nettopaino tai -tilavuus, tuotanto- tai eränumero ja/tai viimeinen käyttöpäivä), voidaan ottaa vähemmän pakkauksia (tai tavaroita). Periaatteessa laboratorion tarvitsema, kansallisten ohjeiden mukaan otettu samanlaisten lopullisten näytteiden minimimäärä/-paino, pitäisi olla riittävä.

Homogeenisuus: Vähittäismyyntiä varten pakatut tuotteet ovat yleensä massatuotantoa, ja niiden koostumus on yleensä yhdenmukainen tai homogeeninen. Joidenkin tuotteiden koostumuksen luontainen vaihtelu voi kuitenkin johtaa siihen, että vähittäismyyntipakkaukset eivät ole yhdenmukaisia tai homogeenisia. Kaikissa tapauksissa voidaan otettavien näytteiden lukumäärän arvioinnissa käyttää tapauskohtaista harkintaa.

 • Jos on selvää, että pakkaukset ovat yhdenmukaisia (esim. valmistetut tuotteet, joilla on sama tuotantopäivä tai eränumero), otettavien näytteiden lukumäärää voidaan vähentää siten, että ne edustavat edelleen koko lähetystä. Pakkauksia on kuitenkin muistettava ottaa analyysiin tarvittava minimimäärä.
 • Jos pakkausten yhdenmukaisuudesta on pienikin epäilys, esimerkiksi jos sisällöissä on silmin havaittavia eroja, voidaan ottaa useampi pakkaus kuin mitä näytteenottoasteikossa edellytetään sen varmistamiseksi, että näyte on edustava.
 • Samaa sovelletaan tavaroihin: Jos tavaroiden yhdenmukaisuudesta on pienikin epäilys, esimerkiksi jos yksittäisten kappaleiden välillä on silmin havaittavia eroja, voi ottaa useamman näytteen sen varmistamiseksi, että näyte on edustava. Esimerkki ei-homogeenisista tavaroista ovat keramiikkatuotteet. Käytäntö osoittaa, että keramiikkatyypeissä (posliini, kivikeramiikka, tiilisavi (common pottery) ja hieno tiilisavi (fine pottery) on usein eroja yhden lähetyksen sisällä.
 • Arvotavarasta otetaan yleensä vain yksi edustava näyte.
 • Jos asteikkoa ei ole noudatettu eli jos on otettu asteikossa ilmoitettua suurempi tai pienempi määrää pakkauksia, syy on kirjattava näytteenottolomakkeelle.
Sovellettavat standardit (ISO ja EN) ja asiaankuuluva lainsäädäntö
 • FAO/WHO. Codex Alimentarius General Guidelines on Sampling (Yleiset näytteenottoa koskevat ohjeet) — CAC/GL 50-2004.

Tutustu myös näytteenottoa koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön ja ohjeistukseen.


Tarvittavat välineet
Näytteenottoväline riippuu käytettävästä menetelmästä.
 • Yleistyökaluja: veitsi, sakset, pihdit, taskulamppu jne.
Näytteenottoon käytettävät astiat
 • Muovipussit, eri malleja ja kokoja; niissä voi olla esipainettu etiketti (P00)
 • Paperipussit tai pahvilaatikot, pahvitölkit; niissä voi olla esipainettu etiketti (R00,R01)
Jotkut kooltaan suuremmat tavarat eivät välttämättä tarvitse pakkauksia, jos etiketti voidaan kiinnittää niihin helposti; tällaisia ovat esimerkiksi keraamiset tuotteet, puutavara, kivi, tai elektronisten laitteiden ja -kojeiden kaltaiset tuotteet).
Turvatoimet ja riskinarviointi Tutustu työterveyttä ja työturvallisuutta koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön ja ohjeistukseen.

 • Tavanomaisissa olosuhteissa vähittäismyyntipakkaukset tai tavarat eivät muodosta erityistä terveysriskiä.
 • Elintarvikkeet: ei erityistä vaaraa, jollei henkilö ole allerginen sisällölle.
 • Muut valmisteet: katso KTT tai ADR-asiakirja sekä alkuperäispakkauksessa olevat vaara- ja turvallisuusmerkinnät.
 • Käytä suojakäsineitä, suojalaseja ja/tai suojanaamaria (tarvittaessa).
 • Tutustu näytteenottopaikkaa koskevassa paikallisessa riskinarvioinnissa ja/tai turvallisia työmenetelmiä koskevassa oppaassa annettuihin työterveyttä ja työturvallisuutta koskeviin ohjeisiin ja noudata niitä.

Näytteenottosuunnitelma
Lähetyksen tyyppi Kuvaus
Tulliselvitettävät lähetykset Kokoomanäyte muodostuu asianmukaisesta määrästä osanäytteitä: purkkeja, pulloja, tölkkejä tai pusseja avaamattomissa vähittäispakkauksissa otetaan lähetyksen kaikista osista.

Yleensä otetaan yksi näyte (yksi vähittäismyyntipakkaus tai yksi tavara), joka edustaa samassa tulli-ilmoituksessa ilmoitettuja tavaroita.
YMP:n alaiset lähetykset (vientituet) tai valmisteveron alaisten tuotteiden tarkastukset Kokoomanäyte muodostuu asianmukaisesta määrästä osanäytteitä: purkkeja, pulloja, tölkkejä tai pusseja avaamattomissa vähittäismyyntipakkauksissa otetaan lähetyksen kaikista osista. Edellä olevassa taulukossa on annettu näytteeksi otettavien pakkausten vähimmäismäärä. Jos lähetys koostuu yhdestä tuotantolinjasta peräisin olevista tavaroista (eränumero on sama), voidaan ottaa supistettu määrä näytteitä.

On myös tärkeää harkita, kuinka suuri suhteellinen osuus lähetyksestä otetaan näytteeksi; katso yleinen osa.


Yksityiskohtaiset tiedot
Näytteenotto-menettely
 • Eri eristä on otettava näytteet erikseen. Pakkausmerkinnöistä käynee ilmi, sisältääkö lähetys eri tuotantoeriä tai päivämääriä ja eroavatko eri eristä tulevat tuotteet laadultaan.
 • Jos pakkausmerkinnöistä käy ilmi, että lähetys sisältää eri tuotteita (esim. hillolähetys saattaa sisältää erilaisia hilloja), jokaisesta lajista on otettava näyte. Sellaisten tavaroiden osalta, joissa yhteen lähetykseen sisältyy eri tuotteita, kuten erilaisia ruuveja ja muttereita ja erilaisia yhdistelmiä, näytteitä on otettava kustakin tuotelajista.
 • Pakkausten eheys ja viimeinen käyttöpäivä on aina tutkittava.
 • Näytteiksi otettuja vähittäismyyntipakkauksia ei saa avata eikä niiden sisältöä siirtää muihin näyteastioihin.
 • On varottava, ettei alkuperäispakkauksen tietoja pyyhitä pois tai peitetä. Tullin merkinnät eivät saa peittää alkuperäispakkauksen kaupallisia merkintöjä (tavaramerkki, valmistaja, sisältö, viimeinen käyttöpäivä, tullileimat jne.). On suositeltavaa laittaa näytteeksi otetut vähittäismyyntipakkaukset muovipussiin tai pahvilaatikkoon ja kiinnittää merkinnät ja sinetit kyseiseen pussiin tai laatikkoon.
 • Jos tuote on vanhenemassa tai viimeinen käyttöpäivä on mennyt, lähetyksestä ei tavallisesti oteta näytteitä, jollei siihen ole erityisiä syitä.
 • Suurten tavaroiden osalta näytteenottajien ottama valokuva sekä asiakirjat, joissa kuvataan tavara, sen tekniset yksityiskohdat ja toiminta, voivat olla hyväksyttävä vaihtoehto näytteenotolle. Tällaiset tiedot ovat lisäksi koneiden, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja -kojeiden oikean luokittelun kannalta olennaisia.
 • Suuret tavarat voidaan myös testata välittömästi käyttämällä liikkuvaa laboratoriota tai liikkuvan diagnostiikan keinoja, jos niitä on saatavilla.
Näytelomake
 • Täytä näytelomake. Lomakkeesta liitetään näytteisiin yksi kappale, toinen arkistoidaan.
Kuljetus
 • Varmista, että kuljetettavien näytteiden aitous ja ominaispiirteet säilyvät kuljetuksen aikana.
 • Varmista, että tavaroiden asianmukaiset kuljetusolosuhteet pysyvät moitteettomina. Tarvittaessa asianmukaiset vaarasymbolit ja/tai lämpötilaolosuhteet merkitään selkeästi ulkoisen pakkauksen ulkopuolelle.
 • Elintarvikkeita tai kemikaaleja sisältävät näytteet on kuljetettava kuljetusajoneuvossa erikseen (lastitila, pakkauslaatikot jne.), jotta mahdollinen ristikontaminaatio estetään.
Varastointi
 • Otettujen näytteiden ominaispiirteet ratkaisevat säilytysolosuhteet.
 • Varmista, että tavaroiden asianmukaiset säilytysolosuhteet pysyvät moitteettomina. Tarvittaessa asianmukaiset vaarasymbolit ja/tai lämpötilaolosuhteet merkitään selkeästi ulkoisen pakkauksen ulkopuolelle.
 • Säilytä näytteet puhtaassa, kuivassa, pimeässä, viileässä ja riittävästi ilmastoidussa tilassa.
 • Arvotavarat on säilytettävä turvatussa paikassa.Tarkistukset
Versio Päiväys Muutokset
1.0 12.10.2012 Ensimmäinen versio
1.1 15.07.2018 Päivitys – tarkennetaan näytteiden määrää
1.2 01.11.2019 Päivitys – Lisätty valmiiden tavaroiden näytteenotto