Preces
Definīcija Šī datu karte sniedz vispārīgu pārskatu par mazumtirdzniecības iepakojumu paraugu ņemšanas procedūrām. Bet uz dažiem ražojumiem var attiekties īpašas prasības, un tās te nav ietvertas. Skatieties attiecīgos standartus un spēkā esošos noteikumus.

Mazumtirdzniecības iepakojumi ir iepakojumi, kuru mazākās sūtījumā esošās pakas izmērs parasti nepārsniedz 5 l vai 5 kg, proti, dažāda veida kārbas, pudeles, burkas un maisi.

Par mazumtirdzniecības iepakojumu uzskata jebkuru iepakojumu, kas sagatavots tirdzniecībai atsevišķām personām sadzīves lietošanai.
 • Ja ir runa par garšvielām vai ārstniecības augiem, tas var nozīmēt pat tik nelielus daudzumus kā 10-25 g.
 • Attiecībā uz citām precēm tas parasti nozīmē iepakojumu, kurā ietilpst no 100 g līdz 2 kg (vai 2 l).
 • Attiecībā uz dažām heterogēnām precēm (piemēram, suņu barību) tie var būt arī līdz pat 25 kg maisi.
Šajā datu kartē ir sniegta arī informācija par paraugu ņemšanu no gataviem izstrādājumiem, kuri ir vai nav iesaiņoti mazumtirdzniecības iepakojumā un kuriem nav to speciālās datu kartes.

Šie izstrādājumi tiek definēti kā gatavi ražojumi, kurus var tieši izmantot galalietotāji.

Šī karte attiecas, piemēram, uz tādiem dažādiem ražojumiem kā sadzīves priekšmeti, dekoratīvie izstrādājumi, sanitārie priekšmeti, apģērbi, apavi, rotaslietas, rīki, mehāniskais un elektr(on)iskais aprīkojums, tā daļas un piederumi, optiskie izstrādājumi, instrumenti, to daļas un piederumi, pulksteņi, mēbeles, lampas un rotaļlietas.

Šie izstrādājumi sastāv no dažādiem materiāliem, piemēram, plastmasas, gumijas, ādas, papīra, tekstilmateriāla, minerālproduktiem, keramikas, stikla un metāla, vai to kombinācijām.

Netiek iekļauti visi pusfabrikāti, piemēram, lietņi, stieņi, caurules, loksnes, folijas, stieples u.tml. Paraugu ņemšana no šiem ražojumiem tiek aplūkota paraugu ņemšanas procedūras datu kartē par materiālu, no kura tie sastāv.

Par atkritumu izstrādājumiem skatiet speciālo datu karti “Atkritumi”.

Mazumtirdzniecības iepakojumi
Ieteicamais katra parauga minimālais daudzums Atkarībā no sūtījuma lieluma ieteicamais minimālais iepakojumu skaits, no kuriem ņemami paraugi, lai veidotu kopparaugu, ir šāds.

Partijas lielums
(iepakojumu skaits)
Ieteicamais iepakojumu skaits,
no kura ņemami paraugi
2-100 2
101-1 000 3
1 001-10 000 6
10 001-150 000 9
150 001-500 000 12
> 500 000 17

Izmantots FAO/PVO CAC/GL 50-2004, 17. tabula par mazāka apjoma pārbaudēm. Izņēmumi attiecībā uz šo tabulu paskaidroti turpmāk paraugu ņemšanās plānā.

Ja paraugi ir nelieli, nodrošiniet, lai galīgā parauga lielums ir vismaz 250 g. Izstrādājumiem minimālais galīgais paraugs ir viena gatava un funkcionāla ražojuma vienība.

Ja sūtījums ir homogēns (visiem iepakojumiem ir vienāds marķējums, saturs, neto svars vai tilpums, ražošanas vai partijas numurs un/vai derīguma termiņš), var ņemt paraugus no mazāka iepakojumu (vai izstrādājumu vienību) skaita. Parasti būtu jāpietiek ar identisku galīgo paraugu minimālo daudzumu/svaru, ko saskaņā ar konkrētās dalībvalsts pamatnostādnēm prasa laboratorija.

Homogenitāte: mazumtirdzniecībai iepakoti ražojumi parasti ir ražoti masveidā, ar viendabīgu struktūru jeb homogēni. Tomēr atsevišķu preču dabiskā mainīguma dēļ to mazumtirdzniecības iepakojumi var nebūt viendabīgi jeb homogēni. Ņemamo paraugu skaitu katrā ziņā varat noteikt pēc saviem ieskatiem.
 • Ja ir skaidrs, ka iepakojumi ir viendabīgi (piemēram, priekšmeti, kam ir viens ražošanas datums vai partijas numurs), paraugus var ņemt no mazāka iepakojumu skaita, un arī tie reprezentēs visu sūtījumu. Taču jāatceras, ka ir jāpaņem minimālais analīzei vajadzīgais parauga daudzums.
 • Ja pastāv šaubas par iepakojumu viendabīgumu, piemēram, ja redzami atšķiras to saturs, varat paņemt paraugiem papildu iepakojumus, tādējādi pārsniedzot paraugu daudzumu, kas jāņem, lai nodrošinātu parauga reprezentativitāti.
 • Tas pats attiecas uz izstrādājumiem. Ja pastāv šaubas par izstrādājumu viendabīgumu, piemēram, ja redzami atšķiras atsevišķas vienības, varat paņemt vairāk paraugu, lai nodrošinātu parauga reprezentativitāti. Tādas preces piemērs, kas nav homogēna, ir keramika. Prakse liecina, ka keramikas izstrādājumu veids (porcelāns, māla keramikas trauki, parastas keramikas un smalkkeramikas trauki) regulāri atšķiras vienā sūtījumā.
 • No augstvērtīgiem izstrādājumiem kā paraugu parasti ņem vienu reprezentatīvu vienību.
 • Ja neievērojāt noteikto parauga apmēru un paņēmāt vairāk vai mazāk, norādiet šīs rīcības iemeslus paraugu ņemšanas veidlapā.
Piemērojamie standarti (ISO un ES standarti) un attiecīgie tiesību akti
 • FAO/PVO. Pārtikas kodekss. Vispārīgas vadlīnijas par paraugu ņemšanu (CAC/GL) 50-2004.

Ņemiet vērā arī konkrētās dalībvalsts normatīvos aktus un vadlīnijas attiecībā uz paraugu ņemšanu.


Nepieciešamais aprīkojums
Ieteicamais paraugu ņemšanas rīks atkarībā no izmantotās metodes
 • Vispārīgi rīki: nazis, šķēres, knaibles, kabatas baterija u.c.
Paraugu ņemšanai izmantojamie trauki
 • Plastmasas maisi, dažādu veidu un izmēru, ar uzlīmes sagatavi vai bez tās (P00)
 • Papīra maisi vai kartona kastes, ar uzlīmes sagatavi vai bez tās (R00, R01)
Atsevišķiem lielāka izmēra izstrādājumiem nav nepieciešami konteineri, ja uz tiem var viegli piestiprināt uzlīmi (piemēram, keramikas izstrādājumiem, kokmateriāliem, akmenim vai tādiem ražojumiem kā elektroniskas ierīces un aparatūra).
Drošības pasākumi un riska novērtējums Ņemiet vērā konkrētās dalībvalsts normatīvos aktus un vadlīnijas veselības un drošības jomā.

 • Parastos apstākļos preces mazumtirdzniecības iepakojumā vai izstrādājumi nerada veselības apdraudējumu.
 • Pārtikas produktiem: nav konkrētas bīstamības, ja vien jums nav īpašas alerģijas pret saturu.
 • Citiem: skat. materiālu drošības datu lapas un drošības marķējumu uz oriģinālā iepakojuma.
 • Izmantojiet aizsargcimdus, aizsargbrilles un/vai aizsargmasku (vajadzības gadījumā).
 • Noskaidrojiet un ievērojiet veselības un drošības priekšrakstus vietējā riska novērtēšanas un/vai darba drošības praksē tajā vietā, kur jāņem paraugs.

Paraugu ņemšanas plāns
Sūtījuma veids Apraksts
Muitojami sūtījumi Kopparaugs sastāv no pietiekama skaita elementārparaugu: kārbas, pudeles, burkas vai maisi neatvērtā mazumtirdzniecības iepakojumā, kas nāk no visām sūtījuma daļām.

Parasti tiek ņemts viens paraugs (viens mazumtirdzniecības iepakojums vai viena izstrādājumu vienība), kas reprezentē preces, kuras iekļautas vienā muitas deklarācijā.

Sūtījumi KLP (eksporta kompensācijas) vai akcīzes pārbaužu jomā Kopparaugs sastāv no pietiekama skaita elementārparaugu: kārbas, pudeles, burkas vai maisi neatvērtā mazumtirdzniecības iepakojumā, kas nāk no visām sūtījuma daļām. Minimālais iepakojumu skaits, no kuriem ņemami paraugi, ir norādīts iepriekšējā tabulā. Ja sūtījumā ir preces, kas nākušas no tā paša ražošanas cikla (vienāds partijas numurs), var ņemt mazāku paraugu skaitu.

Turklāt ir svarīgi apsvērt sūtījuma, no kura jūs ņemat paraugus, proporcijas; skat. Galveno sadaļu.


Detalizēta informācija
Paraugu ņemšanas procedūra
 • Ja ir dažādas partijas, paraugi jāņem no katras partijas atsevišķi. Marķējums uz iepakojuma var norādīt uz to, vai sūtījumā ietilpst dažādas ražošanas partijas vai datumi un vai dažādajās partijās ir dažādas kvalitātes ražojumi.
 • Ja uzlīmes uz iepakojuma liecina, ka sūtījumā ir ietverti dažādi ražojumi (piemēram, ievārījuma sūtījumā ir dažādi ievārījuma veidi), paraugi jāņem no katra veida. Attiecībā uz izstrādājumiem, ja sūtījumā ir dažādi priekšmeti, piemēram, dažādu veidu un struktūras skrūves un bultskrūves, paraugi jāņem no katra veida.
 • Vienmēr jāpārbauda, vai iepakojums ir vesels, un jānoskaidro derīguma termiņš.
 • Mazumtirdzniecības iepakojumi, ko izmanto par paraugu, nav jāatver un to saturs nav jāpārvieto paraugu konteineros.
 • Jārīkojas uzmanīgi, lai nenodzēstu vai neaizklātu informāciju uz oriģinālā iepakojuma. Muitas marķējums nedrīkst pārsegt oriģinālā ražojuma tirdzniecības marķējumu (prečzīmi, izgatavotāja nosaukumu, satura aprakstu, derīguma termiņu, zīmogmarkas u. c.). Ieteicams mazumtirdzniecības iepakojumus, no kuriem paņemti paraugi, ievietot plastmasas maisā vai papīra kastē un uz šā maisa vai kastes piestiprināt uzlīmes un zīmogus.
 • Ja ražojuma derīguma termiņš drīz beigsies vai ir jau beidzies, parasti no tā paraugus neņem, ja vien nav īpašu iemeslu tā darīt.
 • Lieliem izstrādājumiem pietiekama alternatīva paraugu ņemšanai var būt fotogrāfiski pierādījumi, ko ieguvuši ierēdņi, kuri veic paraugu ņemšanu, un dokumenti, kuros aprakstīts izstrādājums, tā tehniskās detaļas un funkcijas. Turklāt mašīnām, elektr(on)iskajām iekārtām un instrumentiem šī informācija ir būtiska to pareizai klasifikācijai.
 • Lielos izstrādājumus var testēt arī nekavējoties, izmantojot pārvietojamu laboratoriju vai mobilās diagnostikas līdzekļus, ja tādi ir pieejami.
Paraugu veidlapa
 • Aizpildiet paraugu veidlapu. Vienu kopiju pievieno paraugiem, un vienu kopiju saglabā dokumentācijai.
Pārvadāšana
 • Jānodrošina tādi pārvadāšanas apstākļi, lai saglabātu pārvadājamo paraugu neskartā veidā un neizmanītu tā īpašības.
 • Pārliecinieties, ka tiek nodrošināti precēm piemēroti pārvadāšanas apstākļi. Ja nepieciešams, uz ārējā iepakojuma ārējās virsmas redzamā veidā jānorāda attiecīgie bīstamības simboli un/vai temperatūra.
 • Pārtikas vai ķīmisku vielu paraugi transportlīdzeklī jāpārvadā atsevišķi (kravas tilpnēs, kastēs u.c.), lai novērstu jebkādu savstarpēja piesārņojuma iespējamību.
Uzglabāšana
 • Uzglabāšanas nosacījumi atkarīgi no ņemto paraugu raksturiezīmēm un parametriem.
 • Pārliecinieties, ka tiek nodrošināti precēm piemēroti pārvadāšanas apstākļi. Ja nepieciešams, uz ārējā iepakojuma ārējās virsmas redzamā veidā jānorāda attiecīgie bīstamības simboli un/vai temperatūra.
 • Glabājiet tīrā, sausā, tumšā, vēsā un labi vedināmā telpā.
 • Augstvērtīgi izstrādājumi jāuzglabā drošā veidā.Pārskatīšana
Redakcija Datums Izmaiņas
1.0 12.10.2012 Pirmā redakcija
1.1 15.07.2018 Precizējums — precizēts paraugu daudzums
1.2 30.01.2019 Precizējums — pievienota paraugu ņemšana no gataviem izstrādājumiem