Towary
Definicja Niniejsza karta zawiera ogólny przegląd procedur pobierania próbek w odniesieniu do opakowań do sprzedaży detalicznej. W przypadku konkretnych produktów konieczne może okazać się jednak spełnienie dodatkowych wymogów – takie wymogi nie zostały omówione w niniejszej karcie. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ich temat należy zapoznać się z treścią odpowiednich norm i obowiązujących przepisów.

Termin „opakowania do sprzedaży detalicznej” oznacza jednostkowe opakowania wchodzące w skład przesyłki, których o zawartości nie przekraczającej 5 l lub 5 kg, tj. różnego rodzaju puszki, butelki, słoiki i torby.

Za opakowanie do sprzedaży detalicznej uznaje się każde opakowanie przygotowane specjalnie do sprzedaży osobie fizycznej do użytku w gospodarstwie domowym.
 • W przypadku przypraw lub ziół takie opakowanie może ważyć nawet zaledwie 10–25 g.
 • W przypadku innych towarów zawartość opakowania waha się zazwyczaj od 100 g do 2 kg (lub 2 l).
 • W przypadku niektórych towarów niejednorodnych (np. karmy dla psów) opakowania te mogą oznaczać również worki lub torby o o zawartości do 25 kg.
Niniejsza karta zawiera również informacje na temat pobierania próbek artykułów gotowych, nawet pakowanych w opakowania do sprzedaży detalicznej, które nie figurują na ich odpowiednich kartach.

Artykuły te oznaczają produkty gotowe, które mogą być używane bezpośrednio przez użytkowników końcowych.

Niniejsza karta obejmuje np. różnego rodzaju produkty, takie jak artykuły gospodarstwa domowego, artykuły dekoracyjne, artykuły higieniczne, odzież, obuwie, przedmioty zdobiące człowieka, narzędzia, sprzęt mechaniczny i elektryczny (elektroniczny), części i wyposażenie dodatkowe do tego rodzaju sprzętu, wyroby optyczne, przyrządy, części i wyposażenie dodatkowe do nich, zegarki, meble, lampy i zabawki.

Artykuły te produkuje się z różnych materiałów, takich jak: tworzywa sztuczne, kauczuk, skóra, papier, tekstylia, produkty mineralne, ceramika, szkło i metal lub ich połączenia.

Wyłączone są wszystkie półprodukty, takie jak: wlewki, pręty, rury, arkusze, folia, drut itp. Pobieranie próbek tych produktów jest objęte kartą procedury pobierania próbek materiału, z którego się składają.

W celu zapoznania się z informacjami na temat artykułów odpadowych zob. karta “Odpady”.

Opakowania do sprzedaży detalicznej i artykuły gotowe
Zalecana minimalna wielkość każdej pobieranej próbki W zależności od liczby opakowań wchodzących w skład przesyłki, zalecana minimalna liczba opakowań, których próbki należy pobrać w celu uzyskania próbki zbiorczej, wynosi:

Wielkość partii
(liczba opakowań)
Zalecana liczba opakowań,
których próbki należy pobrać
2-100 2
101-1 000 3
1 001-10 000 6
10 001-150 000 9
150 001-500 000 12
> 500 000 17

Za: FAO/WHO – CAC/GL 50-2004, tabela 17 dotycząca obniżonego poziomu kontroli. Odstępstwa od wartości wskazanych w przedmiotowej tabeli opisano w planie pobierania próbek przedstawionym poniżej.

W przypadku małych opakowań należy upewnić się, że masa próbki końcowej wynosi co najmniej 250 g. W przypadku artykułów minimalna próbka końcowa jest jedną sztuką gotowego i funkcjonalnego produktu.

Jeśli przesyłka jest jednorodna (wszystkie opakowania mają te same etykiety, zawartość, wagę lub objętość netto, numer serii produkcyjnej lub partii towaru lub datę ważności), próbki można pobrać z mniejszej liczby opakowań (lub mniejszej liczby sztuk artykułów). Generalnie za wystarczającą należy uznać minimalną ilość/wagę identycznych próbek końcowych, która jest wymagana przez laboratorium zgodnie z wytycznymi krajowymi.

Jednorodność: Produkty zapakowane do sprzedaży detalicznej są z reguły produkowane masowo i mają jednolity skład lub są jednorodne. W przypadku niektórych towarów opakowania do sprzedaży detalicznej mogą jednak nie być jednolite lub jednorodne ze względu na naturalną zmienność danego produktu. W każdym przypadku osoba pobierająca próbki może określić ich liczbę według własnego uznania.
 • Jeśli nie ulega wątpliwości, że opakowania są jednolite (np. w przypadku wyrobów przemysłowych z tą samą datą produkcji lub tym samym numerem partii towaru), liczba pobranych opakowań może być zmniejszona, ale musi pozostawać reprezentatywna dla całej przesyłki. Należy jednak pamiętać o pobraniu minimalnej ilości wymaganej do analizy.
 • Jeśli zachodzą jakiekolwiek wątpliwości co do jednolitości opakowań, np. gdy widoczne są różnice pomiędzy ich zawartością, należy pobrać dodatkowe opakowania oprócz ilości wymaganej na podstawie danej skali pobierania próbek, aby zapewnić reprezentatywność próbki.
 • Te same zasady dotyczą artykułów: Jeśli zachodzą jakiekolwiek wątpliwości co do jednolitości artykułów, np. gdy widoczne są różnice pomiędzy ich poszczególnymi sztukami, należy pobrać dodatkowe próbki, aby zapewnić reprezentatywność próbki. Przykładem niejednorodnych towarów jest np. ceramika. Praktyka pokazuje, że rodzaj ceramiki, z której wyprodukowano artykuły (porcelana, kamionka, ceramika zwykła i szlachetna), zazwyczaj różni się w obrębie jednej przesyłki.
 • Próbką artykułów o wysokiej wartości jest zwykle jedna reprezentatywna sztuka.
 • W przypadku gdy osoba pobierająca próbki nie stosowała się do skali i pobrała ilość większą albo mniejszą niż wskazuje skala, w formularzu pobierania próbek należy wyjaśnić powody tej decyzji.
Mające zastosowanie normy (normy ISO oraz normy UE) oraz właściwe prawodawstwo
 • FAO/WHO. Ogólne wytyczne Kodeksu Żywnościowego w zakresie pobierania próbek – CAC/GL 50-2004.

Należy także zapoznać się z treścią odpowiednich przepisów i wytycznych krajowych w zakresie pobierania próbek.


Wymagane wyposażenie
Zalecane narzędzie do pobierania próbek w zależności od stosowanej metody
 • Podstawowe narzędzia: nóż, nożyczki, szczypce, latarka elektryczna itp.
Pojemniki, z jakich należy korzystać przy pobieraniu próbek
 • Torby z tworzywa sztucznego, różne rodzaje i rozmiary; z uprzednio wydrukowaną etykietą lub bez takiej etykiety (P00)
 • Torby papierowe lub pudła kartonowe, kartony; z uprzednio wydrukowaną etykietą lub bez takiej etykiety (R00, R01)
Niektóre artykuły o większym rozmiarze nie wymagają pojemników, jeśli można na nich łatwo przymocować etykietę, np. produkty ceramiczne, drewno, kamień lub produkty, takie jak urządzenia elektroniczne i aparatura elektroniczna.
Środki bezpieczeństwa i ocena ryzyka Należy zapoznać się z treścią odpowiednich przepisów i wytycznych krajowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • W normalnych warunkach towary znajdujące się w opakowaniach do sprzedaży detalicznej lub artykuły gotowe nie stwarzają szczególnych zagrożeń dla zdrowia.
 • W przypadku artykułów spożywczych: brak konkretnych zagrożeń, chyba że dany funkcjonariusz ma alergię na produkt znajdujący się w opakowaniu.
 • W przypadku innych preparatów: należy zapoznać się z treścią karty charakterystyki substancji lub postanowieniami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz z informacjami zawartymi na etykietach bezpieczeństwa umieszczonych na oryginalnym opakowaniu.
 • Należy założyć rękawice ochronne, okulary ochronne lub maskę ochronną (w razie potrzeby).
 • Należy zapoznać się z treścią wszelkich instrukcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przedstawionych w ocenie ryzyka dla danego miejsca lub w dokumencie poświęconym zasadom bezpieczeństwa pracy, które zostały ustanowione w odniesieniu do miejsca pobierania próbek, i stosować się do zawartych w nich zaleceń.

Plan pobierania próbek
Rodzaj przesyłki Opis
Przesyłki przeznaczone do odprawy celnej Próbka zbiorcza składa się z odpowiedniej liczby próbek pierwotnych: puszek, butelek, słoików lub toreb, w formie nieotwartych opakowań do sprzedaży detalicznej pobranych z wszystkich części przesyłki.

Zazwyczaj przyjmuje się, że jedna pobrana próbka (jedno opakowanie do sprzedaży detalicznej lub jedna sztuka artykułu) jest reprezentatywna dla wszystkich towarów objętych tym samym zgłoszeniem celnym.

Przesyłki do objęcia WPR (refundacje wywozowe) lub poddawane kontroli akcyzy Próbka zbiorcza składa się z odpowiedniej liczby próbek pierwotnych: puszek, butelek, słoików lub toreb, w formie nieotwartych opakowań do sprzedaży detalicznej pobranych z wszystkich części przesyłki. Minimalna liczba opakowań, których próbki należy pobrać, została przedstawiona w tabeli powyżej. Jeżeli przesyłka składa się z towarów pochodzących z tej samej linii produkcyjnej (towary są oznaczone identycznym numerem partii), można pobrać mniejszą liczbę próbek.

Należy również pamiętać o tym, aby zastanowić się, jaką część przesyłki należy pobrać w charakterze próbki; zob. część ogólna.


Szczegółowe informacje
Procedura pobierania próbek
 • Próbki różnych partii należy pobierać osobno. Etykiety na opakowaniu mogą wskazywać, czy przesyłka zawiera towary pochodzące z różnych serii produkcyjnych lub towary opatrzone różnymi datami produkcji oraz czy produkty wchodzące w skład różnych partii różnią się jakością.
 • Jeżeli etykiety na opakowaniu wskazują, że przesyłka zawiera różne produkty, np. przesyłka dżemu może zawierać różne rodzaje dżemu, należy pobrać próbki każdego rodzaju towaru. Jeśli chodzi o artykuły, w przypadku których przesyłka zawiera mieszankę przedmiotów, np. wkręty i śruby różnych rodzajów i o różnym składzie, należy pobrać próbki każdego rodzaju.
 • Należy pamiętać o każdorazowym sprawdzeniu integralności opakowań oraz daty ważności znajdujących się w nich towarów.
 • Nie wolno otwierać opakowań do sprzedaży detalicznej pobieranych jako próbki ani przenosić ich zawartości do innych pojemników na próbki.
 • Należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec zatarciu lub ukryciu informacji zawartych na oryginalnym opakowaniu. Etykieta naklejana przez organy celne nie powinna zakrywać etykiet handlowych, którymi opatrzono oryginalny produkt (znak towarowy, informacje na temat producenta, zawartości, data ważności, opłaty skarbowe itp.). Zaleca się, aby opakowania do sprzedaży detalicznej umieszczać w torbie z tworzywa sztucznego lub papierowym pudełku, które zostaną opatrzone odpowiednimi etykietami i plombami.
 • Jeżeli data ważności danego produktu niedługo upłynie lub już upłynęła, w normalnych warunkach nie należy pobierać próbki takiego produktu, chyba że przemawiają za tym szczególne względy.
 • W przypadku dużych artykułów zadowalającą alternatywą wobec pobierania próbek mogą być dowody zdjęciowe zgromadzone przez funkcjonariuszy pobierających próbki oraz dokumenty opisujące artykuł, jego szczegóły techniczne i funkcję. Ponadto, w przypadku maszyn, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przyrządów, informacje te są niezbędne do ich prawidłowej klasyfikacji.
 • Duże artykuły mogą być również niezwłocznie poddawane badaniu z wykorzystaniem mobilnego laboratorium lub mobilnej diagnostyki, jeśli takie możliwości są dostępne.
Formularz pobrania próbek
 • Należy wypełnić formularz pobrania próbek. Jedną kopię formularza należy dołączyć do próbek, natomiast drugą należy zachować do celów archiwizacyjnych.
Transport
 • Należy upewnić się, że warunki transportu gwarantują zachowanie integralności i właściwości cech charakterystycznych przewożonej próbki.
 • Należy zapewnić właściwe utrzymanie odpowiednich warunków transportu towarów. W razie potrzeby zewnętrzna część każdego opakowania zewnętrznego powinna zostać oznakowana odpowiednimi symbolami zagrożenia lub etykietami wskazującymi odpowiednią temperaturę transportu.
 • Próbki produktów spożywczych i chemicznych należy przewozić oddzielnie (w ładowniach, pudłach do pakowania itp.) wewnątrz pojazdu dokonującego przewozu, aby wyeliminować możliwość wystąpienia zanieczyszczenia krzyżowego.
Przechowywanie
 • Warunki przechowywania określa się w oparciu o cechy charakterystyczne i właściwości pobranych próbek.
 • Należy zapewnić właściwe utrzymanie odpowiednich warunków przechowywania towarów. W razie potrzeby zewnętrzna część każdego opakowania zewnętrznego powinna zostać oznakowana odpowiednimi symbolami zagrożenia lub etykietami wskazującymi odpowiednią temperaturę przechowywania.
 • Próbki należy przechowywać w czystym, suchym, ciemnym, chłodnym i odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu.
 • Artykuły o wysokiej wartości muszą być przechowywane w sposób bezpieczny.Zmiany
Wersja Data Zmiany
1.0 12.10.2012 Wersja pierwsza
1.1 15.07.2018 Aktualizacja – doprecyzowano ilość próbek
1.2 30.01.2020 Aktualizacja – dodano pobieranie próbek artykułów gotowych