1. Allmän information om provtagning

Prover kan tas av en mängd olika orsaker, bland annat för
Proverna kan skickas till ett laboratorium för analys eller testas direkt med hjälp av ett mobilt laboratorium eller fältprov med mobil diagnostik.

Vilken provtagningsmetod som används beror på

Ett prov bör vara representativt för hela partiet eller försändelsen. För ärenden som rör tullfrågor ska representativa prov tas i enlighet med unionens tullkodex eller ytterligare gällande tullbestämmelser (om endast en del av de varor som omfattas av en tulldeklaration undersöks eller blir föremål för provtagning, ska resultatet av denna partiella undersökning eller av analysen eller undersökningen av proverna anses gälla alla de varor som omfattas av samma deklaration: se Tullkodex, artikel 190).

För ärenden som rör punktskattefrågor ska undersökningsprover tas i enlighet med rekommendationerna i avsnittet om, ”Provtagningsförfaranden”, eller i de specifika provtagningsbeskrivningarna. Rekommendationerna för punktskattefrågor kan i allmänhet följas för prover som tas för andra ändamål, såvida inte andra regler gäller.

För de flesta varor finns det inga särskilda provtagningsföreskrifter. För vissa varor finns emellertid föreskrifter och i dessa fall har föreskrifterna företräde framför de allmänna reglerna i denna handledning.

Ett homogent parti är en vara vars sammansättning eller fysiska kännetecken är enhetliga genom hela produkten. Exempel på homogena produkter är klara lösningar eller andra vätskor utan svävande partiklar, pulver eller granulat med partiklar som är lika stora och har samma färg, och burkar, fyllda med en särskild grönsak, som alla har samma produktionsnummer. I dessa fall spelar det ingen roll var ett prov tas och provet kan tas från en lämplig punkt. Problemet är att det inte alltid är uppenbart att ett parti inte är homogent.

En tankbil fylld med olivolja kan tyckas vara homogen. Ett sediment som är en väsentlig ingrediens i oljan kan dock ansamlas på tankens botten, och då är oljan i tankbilen inte homogen. Om det inte är uppenbart att en vara är homogen måste försändelsen behandlas som om den är heterogen.

Om en vara består av mer än ett homogent parti måste man fastställa storleken på varje parti och ta representativa prov på varan som helhet.

Ett heterogent parti är en försändelse i vilken varornas sammansättning eller fysiska kännetecken varierar genom hela produkten.

Exempel på detta är lösningar med svävande partiklar, granulat bestående av korn av olika storlekar och färg, och burkar, fyllda med en särskild grönsak, som har olika produktionsnummer. I dessa fall räcker det inte att ta ett prov från en punkt. Det är av avgörande betydelse att ta ett prov som är representativt för hela partiet.

Man måste ta delprov från olika punkter genom hela försändelsen. Det slutliga provet måste skapas från samlingsprovet som utgörs av delproverna.

I en idealisk situation skulle man ta prov från varje förpackning för att säkerställa att provet var representativt för hela försändelsen. Men i praktiken är detta inte möjligt och skulle leda till att en orimligt stor del av försändelsen förbrukas eller förorenas. Det är därför nödvändigt att använda en provtagningsmodell som leder till att man får det mest representativa provet, samtidigt som påverkan på varorna minimeras.

Det finns många olika modeller som bygger på statistiska urvalsmetoder och praktiska förhållanden när det gäller provtagning på varuförsändelser. Deras syfte är att se till att ett tillräckligt stort antal varor väljs ut vid undersökningen eller provtagningen så att resultatet är representativt för helheten. Provtagningsmodeller kan tillämpas både på försändningen som helhet och på delpartier och/eller inre förpackningar.

Utförliga provtagningsmodeller finns att tillgå hos handelsorgan och i vissa EU-förordningar (t.ex. kommissionens förordning (EG) nr 152/2009), där syftet är att fastställa kvaliteten hos en produkt eller att se till att det inte förekommer några främmande kemiska eller biologiska ämnen. Dessa provtagningsmodeller är vanligtvis mycket mer omfattande än vad som krävs för att fastställa varornas beskattningsbarhet eller klassificering. Av detta står det alltså klart att det inte finns någon definitiv ”korrekt” provtagningsmodell. Nedan följer ett antal exempel, och du bör tänka på följande när du fastställer vilken modell som är bäst att använda för en viss undersökning:

Ditt syfte när det gäller att ställa dessa frågor är att besluta hur man bäst erhåller ett representativt prov.

När du har beslutat vilken modell som bör användas – kontrollera de nationella riktlinjerna för att se om en särskild modell rekommenderas av din förvaltning för varutypen eller för det särskilda syfte för vilket prov tas på varorna.

Deklaranten ska ha rätt att vara närvarande varorna undersöks och när prover tas, och provernas tas i regel när deklaranten eller dennes ombud är närvarande. Tulltjänstemannen får ta prover utan att deklaranten, den person som granskas eller dennes ombud närvarar om de väljer att inte göra detta.

Om tullmyndigheterna anser det lämpligt får de kräva att deklaranten eller ett ombud för denne är närvarande när varorna undersöks eller prover tas för att ge tullmyndigheterna den hjälp som behövs för att underlätta undersökningen eller provtagningen (se Tullkodex, artikel 189).

De måste aktivt hjälpa tullmyndigheterna på det sätt som krävs för att underlätta provtagningsverksamheten, vilket bland annat omfattar tillhandahållande av:
Om deklaranten vägrar att delta vid provtagningen eller att utse personer som kan ge den hjälp som behövs ska tullmyndigheterna fastställa en tidsfrist för efterlevnad av deras krav.

Om denna tidsfrist inte respekteras kan du ändå ta provet. Deklaranten ska stå för kostnaden och provtagningen sker på dennes ansvar, vid behov med hjälp från en behörig person eller någon annan person som utsetts i enlighet med de tillämpliga reglerna (se Tullkodex, artikel 189). Vid dessa tillfällen anses provtagningen vara lika giltig som om den hade utförts med deklaranten eller den granskade personen närvarande.

Om provtagningen omfattar allvarliga säkerhetsrisker eller om det krävs att man använder särskild provtagnings- och/eller skyddsutrustning kan du låta proverna tas, med ditt överinseende, av en annan kvalificerad eller specialutbildad person (se Provtagning av farligt gods).

I enlighet med artikel 134 i unionens tullkodex underkastas varor tullkontroller på grundval av hänsyn till behovet att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter och att skydda miljön. I vissa medlemsstater utförs denna kontroll av konsument- och miljöskydd och säkerhet för allmänheten av tullmyndigheten och i andra medlemsstater av andra myndigheter. I dessa fall kan mer komplicerade provtagningsförfaranden vara nödvändiga och du bör kontrollera dina nationella riktlinjer och, i tillämpliga fall, europeisk lagstiftning.2. Provtagningsplan

Du bör utarbeta en provtagningsplan genom att
 1. kontrollera den information som finns tillgängligt om varorna,
 2. bekanta dig med provtagningssituationen, inklusive eventuell tidigare framtagen hälso- och säkerhetsinformation,
 3. kontrollera om det finns några särskilda regler eller rekommendationer gällande provtagningen av varorna i fråga,
 4. proportionalitet,
 5. förbereda de provtagningsverktyg och provbehållare som behövs,
 6. införskaffa fotografiska bevis.

2.1 Kontrollera den information som finns tillgängligt om varorna

Du måste noga gå igenom den information som finns tillgänglig om de varor som ska inspekteras/granskas, inklusive den dokumentation som åtföljer varorna, t.ex. säkerhetsdatablad, sundhetsintyg etc.

Om de åtföljande dokumenten innehåller de internationellt erkända symboler och märkningar som visar risknivån för hanteringen av varorna måste du följa dessa instruktioner. Det är också viktigt att uppmärksammar alla andra som hanterar varorna om dessa risker.

Tulltjänstemän måste vara medvetna om vad dessa symboler och märkningar betyder. Av dessa framgår vilka skyddsåtgärder som måste vidtas liksom kraven på personlig skyddsutrustning, förpackning, transport och lagring.

Följande märkningar avses:

Dessa symboler och märkningar ska synas tydligt på förpackningarna.

Närhelst deklaranten eller den ekonomiska aktören inte kan lämna in giltiga och autentiska uppgifter om vilken typ av varor det rör sig om måste provtagningen utföras med extrem försiktighet. I dessa fall ska du betrakta de varor som är föremål för provtagning som skadliga.

Du får inte ta prover från följande typer av varor:
I det första fallet rekommenderas det att proverna tas av deklaranten eller dennes ombud. Ett prov kan också tas av en specialiserad entreprenör under tullens överinseende (se punkten om förfarandet för provtagning av farligt gods). I det andra fallet bör du kontakta laboratoriet angående minsta mängd prov som behövs och informera deklaranten om att kvarvarande prov kommer att returneras. I det tredje fallet, kan godset flyttas under kontroll av tullen till importörens lokaler eller till annat ställe där det är möjligt att ta prover under lämpliga förhållanden.


2.2 Bekanta dig med provtagningssituationen

Du måste samla in uppgifter om var varorna befinner sig i lagringsutrymmena eller transportfordonen, om typen av transport och lagringskapaciteten och -volymen, hur lätt varorna kan nås, de möjliga faror som hör ihop med förflyttningen av varorna etc.

När du har gjort detta bör du ha en klar bild av
Du rekommenderas att inte ta prover i följande situationer, men om det är nödvändigt att ta prover följ de rekommendationer som finns för varje situation:
Det rekommenderas att proverna tas av deklaranten eller dennes ombud. Ett prov kan också tas av en specialiserad entreprenör under tullens överinseende (se punkten om förfarandet för provtagning av farligt gods); Du bör samråda med laboratoriet om den minsta mängden prov som behövs, eller om det är möjligt att använda en icke-destruktiv analys. Du ska informera deklaranten om provet kan returneras oförändrat efter provningen.
Godset bör flyttas under tullövervakning till importörens lokaler eller annan plats där det är möjligt att ta prover i lämpliga förhållanden./DIV>

2.3 Kontrollera om det finns särskilda regler eller rekommendationer om provtagningen av varorna i fråga

Innan provtagningen bör du kontrollera följande informationskällor för att se efter om det finns särskilda regler eller rekommendationer rörande den produkt som är föremål för provtagning:
Tveka inte att kontakta ditt lokala tullaboratorium för särskilda råd eller instruktioner.


2.4 Proportionalitet

Det är viktigt att beakta hur stor den undersökta försändelsen är när du tar proverna.

Exempelvis kan det i samband med relativt små försändelser krävas att man tar mindre prover (enligt minimikraven) för att undvika att man tar en för stor andel av försändelsen. Kontakta ditt laboratorium om du är tveksam.

Kontrollera huruvida de varor som proverna ska tas ifrån kommer från samma produktionsserie. Etiketterna på förpackningen kan visa huruvida försändelsen innehåller olika produktionsserier eller produktionsdatum, och huruvida produkterna i de olika serierna varierar kvalitetsmässigt. Om så är fallet måste prover tas från varje serie. Utgångsdatumet och huruvida förpackningarna är hela måste alltid undersökas. Ta inte prover från produkter som har gått ut eller håller på att gå ut.

Detaljistförpackningar som tas som prover bör inte öppnas och deras innehåll bör inte flyttas till andra provbehållare. Dessa prover bör märkas direkt som slutliga prover. Proverna förpackas och förseglas enligt förpackningskraven. Var försiktig så att informationen på originalförpackningen inte suddas ut eller döljs.

Se Hantering av prover – Förpackning: Neddelningssystem.


2.4 Föreberedelse av provtagningsverktyg och provtagningsbehållare

Du bör
 • välja sådana provtagningsverktyg och provbehållare som lämpar sig för den typ av varor som proverna ska tas ifrån,
 • se till att de provtagare som ska användas är hela och i funktionsdugligt skick, inte använda defekta provtagningsverktyg eller sådana som fungerar dåligt, eller instrument som saknar delar, eftersom det kan vara farligt eller äventyra de prover som tas,
 • kontrollera att provtagningsverktygen är rena och torra. Vid behov ska lämpliga städ- (tvätt- och rengöringsmedel, organiska lösningsmedel etc.) och torkningsmaterial tillhandahållas för rengöring av verktygen före och efter provtagning.
 • Se till att du har tillräckligt många provbehållare för provtagningen i fråga. Det rekommenderas att du lägger till ett reservlager som motsvarar ca 10 % av det antal som vanligtvis behövs. Behållarna ska vara rena och torra och har de proppar (pluggar) eller lock och annat förbrukningsmaterial som krävs.
 • Utrustning för att torka och svabba upp utspillda vätskor, även t.ex. en lämplig sorbent för möjliga oljespill, måste tillhandahållas.

Om du beslutar att du inte kan utföra en provtagning på korrekt sätt på grund att lämplig utrustning saknas, eller av andra skäl, kan du be deklaranten att ta proverna under ditt överinseende.

Detta gäller även i de fall där provtagningen av farligt gods utförs av en expert på provtagning av farligt gods (se förfarandet för provtagning av farligt gods).


2.5 Fotografiska bevis

Fotografiska bevis kan vara särskilt användbara om det finns mycket information på förpackningarna eller om du upptäcker några synliga defekter.

Fotokopior
På den mest grundläggande nivån innebär detta helt enkelt att du tar ett exemplar av förpackningen och placerar den på kontorets kopieringsapparat. I detta fall ska du numrera fotokopiornas sidor och kalla dem för ”bilagor” till din rapport. Detta kan vara särskilt användbart om du inte kan avgöra vilka språk som anges på detaljistförpackningarna.

Digitala foton
Digitala foton är ofta mer detaljerade och kan användas för att förklara på vilket sätt varorna var staplade eller förpackade. De kan bifogas till din rapport.

Notera dock att såvida det inte finns någon tydlig verifieringskedja kan de inte godtas som bevis vid en rättegång. Konsultera riktlinjerna i ditt eget land om godtagbarheten när det gäller fotografiska bevis.
Revideringar
Version Datum Ändringar
1.0 12.10.2012 Första versionen
1.1 15.07.2018 Uppdatering – tillägg av provtagning av miljöskyddsskäl och hänvisning till konsumentskydd och säkerhet för allmänheten, hänsyn tagen till heterogenitet och homogenitet, tillägg av proportionalitet, förklaring av provtagningsstorlek och textkorrigeringar.
1.1.1 30.03.2019 Uppdatering: Borttagande av "r och s-fraser” och ändring av texten i kapitel 2.2.
1.2 15.07.2020 Update: new text in Paragraph 1