Varor
Definition Detta kort ger en allmän översikt över provtagningsförfarandena för detaljhandelsförpackningar. Ytterligare krav kan dock komma att gälla för vissa produkter och dessa anges inte här. Konsultera lämpliga gällande standarder och föreskrifter.

Detaljhandelsförpackningar definieras som förpackningar där vikten på det minsta enskilda paketet i försändelsen vanligtvis inte överskrider 5 l eller 5 kg, dvs. olika typer av burkar, flaskor, kärl och påsar.

Med detaljhandelsförpackningar avses förpackningar som särskilt tagits fram för försäljning till enskilda personer för hushållsbruk.
 • När det rör sig om en krydda eller en ört kan detta innebära en så liten kvantitet som 10–25 g.
 • För andra varor avses vanligen en förpackning på mellan 100 g och 2 kg (eller 2 l).
 • För vissa icke-homogena varor (t.ex. hundmat) kan detta även omfatta säckar eller påsar på upp till 25 kg.
Detta kort innehåller också information om provtagning på färdiga artiklar oberoende av om de är förpackade i detaljhandelsförpackningar eller inte, vilka inte omfattas av särskilda kort.

Artiklarna definieras som färdiga produkter som slutanvändarna kan använda direkt.

Detta kort omfattar en mängd olika produkter, såsom hushållsartiklar, prydnadsföremål, hygienartiklar, kläder, skor, artiklar till personlig prydnad, verktyg, mekanisk och elektrisk/elektronisk utrustning, delar av och tillbehör till sådan utrustning, optiska artiklar, instrument, delar och tillbehör till sådana, klockor, möbler, lampor och leksaker.

Dessa artiklar består av olika material, såsom plast, gummi, läder, papper, textil, mineraliska produkter, keramik, glas och metall eller kombinationer av dessa.

Halvfabrikat som tackor, stavar, rör, plåtar, folier, tråd etc omfattas inte. Provtagningsmetoder för dessa produkter beskrivs på korten för det material de består av.

Se det särskilda kortet för “Avfall” för avfallsartiklar.

Detaljhandelsförpackningar
Rekommenderad minsta kvantitet för varje prov Beroende på försändelsens volym uppgår det rekommenderande minsta antal förpackningar som prover ska tas ifrån för att skapa ett samlingsprov till följande:

Partiets storlek
(antal förpackningar)
Rekommenderat antal
förpackningar som prover ska tas ifrån
2-100 2
101-1 000 3
1 001-10 000 6
10 001-150 000 9
150 001-500 000 12
> 500 000 17

Anpassad från FAO/WHO – CAC/GL 50-2004, tabell 17 för reducerad inspektionsnivå. Undantag till denna tabell förklaras i provtagningsplanen nedan.

Om förpackningarna är små ska man se till att det slutliga provet uppgår till minst 250 g.

Om försändelsen är homogen (alla förpackningar har samma etikett, innehåll, nettovikt eller nettovolym, produktions- eller partinummer och/eller utgångsdatum) får prov tas från färre förpackningar (eller antal artiklar). I princip bör det räcka med det minsta antal/den minsta vikt identiska slutliga prov som enligt dina nationella riktlinjer ska skickas till laboratoriet.

Homogenitet: Produkter som förpackats för detaljhandelsförsäljning är vanligen massproducerade och har enhetlig sammansättning eller är homogena. För vissa varor kan dock produktens naturliga variationer betyda att detaljhandelsförpackningarna inte är enhetliga eller homogena. Använd ditt omdöme i varje enskilt fall när det gäller hur många prov som ska tas.
 • Om det är tydligt att förpackningarna är enhetliga (t.ex. tillverkade föremål med samma tillverkningsdatum eller partinummer) kan man ta prov på färre förpackningar eftersom dessa prov ändå är representativa för försändelsen som helhet. Kom dock ihåg att ta den minsta kvantitet som krävs för analysen.
 • Om det finns några tvivel rörande förpackningarnas enhetlighet, till exempel om det finns synliga skillnader i innehållet, kan du ta ytterligare förpackningar utöver den kvantitet som krävs av undersökningsskalan för att säkerställa att provet är representativt.
 • Detsamma gäller för artiklar: Om det finns tvivel rörande artiklarnas enhetlighet, till exempel om det finns synliga skillnader mellan olika artiklar, kan du ta fler prover för att säkerställa att provet är representativt. Ett exempel på en vara som inte är homogen är keramik. Erfarenheten visar att en försändelse ofta består av artiklar tillverkade av olika typer av keramiska material (porslin, stengods, vanligt lergods eller keramik).
 • På artiklar med högt värde tas vanligen prov på ett exemplar som anses vara representativt.
 • När du inte följer skalan och antingen tar mer eller mindre än vad som anges i skalan måste du ange dina skäl på provtagningsformuläret.
Tillämpliga standarder (ISO- och EU-standarder) och relevant lagstiftning
 • FAO/WHO. Codex Alimentarius General Guidelines on Sampling — CAC/GL 50-2004.

Du bör också konsultera den lagstiftning och de riktlinjer om provtagning som gäller i ditt land.


Utrustning som behövs
Föreslaget provtagningsverktyg beroende på den metod som används
 • Allmänna verktyg: kniv, sax, tänger, ficklampa etc.
Behållare som ska användas för provtagningen
 • Plastpåsar, olika utföranden och storlekar, med eller utan förtryckt etikett (P00)
 • Papplådor, kartonger med eller utan förtryckt etikett (R00, R01)
En del större artiklar behöver ingen behållare om det enkelt går att fästa en etikett på dem (t.ex. keramiska produkter, timmer, sten och produkter som elektroniska anordningar och apparater).
Försiktighetsåtgärder och riskbedömningar Konsultera den lagstiftning och de riktlinjer om hälsa och säkerhet som gäller i ditt land.

 • Under normala förhållanden utgör varor i detaljhandelsförpackningar eller artiklar inga särskilda faror för hälsan.
 • För livsmedel: Inga särskilda faror såvida du inte är allergisk mot innehållet.
 • För andra beredningar: Se materialsäkerhetsdatabladet eller ADR-etiketterna och faro- och säkerhetsmärkningarna på originalförpackningen.
 • Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och/eller en ansiktsmask (vid behov).
 • Du bör vara medveten om och följa hälso- och säkerhetsanvisningarna i den lokala riskbedömningen och/eller de säkra arbetsrutinerna för den plats där provtagningen ska utföras.

Provtagningsplan
Typ av försändelse Beskrivning
Försändelser för tullklarering Samlingsprovet består av ett tillräckligt antal delprover: burkar, flaskor, kärl eller påsar tas från oöppnade detaljhandelsförpackningar från alla delar av försändelsen.

Ett prov (en detaljhandelsförpackning eller en artikel) anses vanligen vara representativt för varor som omfattas av samma tulldeklaration.
Försändelse för CAP (exportbidrag) eller punktskattekontroll Samlingsprovet består av ett tillräckligt antal delprover: burkar, flaskor, kärl eller påsar tas från oöppnade detaljhandelsförpackningar från alla delar av försändelsen. Det minsta antal förpackningar som prover ska tas ifrån anges i tabellen ovan. Om försändelsen består av varor från en och samma produktionslinje (partinumret är identiskt) får man ta ett reducerat antal prover.

Det är också viktigt att ta hänsyn till den andel av försändelsen som tas som prov, vilket anges i delen Allmänt.


Detaljerad information
Provtagningsförfarande
 • Prover måste tas från varje separat parti. Etiketterna på förpackningen kan eventuellt visa huruvida försändelsen innehåller olika produktionsserier eller produktionsdatum, och huruvida produkterna i de olika partierna varierar kvalitetsmässigt.
 • Om etiketterna på förpackningen anger att försändelsen innehåller olika produkter, t.ex. kan en försändelse med sylt innehålla olika typer av sylt, så måste du ta prover av alla varianter. Om en försändelse med artiklar innehåller en blandning av föremål, t.ex. skruvar och bultar av olika slag och med olika sammansättning, måste du ta prover av varje typ.
 • Utgångsdatumet och huruvida förpackningarna är hela måste alltid undersökas.
 • Detaljhandelsförpackningar som tas som prover får inte öppnas och deras innehåll bör inte flyttas till andra provbehållare.
 • Var försiktig så att informationen på originalförpackningen inte suddas ut eller döljs. Tullens märkning får inte täcka de försäljningsrelaterade märkningarna på originalprodukten (varumärke, tillverkare, innehåll, utgångsdatum, skattemärkning etc.). Detaljhandelsförpackningar som tas som prover bör placeras i en plastpåse eller kartong som förses med etiketterna och förseglingarna.
 • Om produkten håller på att gå ut eller om utgångsdatumet har passerat ska man i regel inte ta prover från försändelsen såvida det inte finns särskilda skäl till varför man ska göra detta.
 • När det gäller stora artiklar kan bevisning i form av fotografier tagna av provtagarna och dokument i vilka artikeln, de tekniska detaljerna och funktionen beskrivs vara ett tillfredsställande alternativ till provtagning. I fråga om maskiner, elektrisk/elektronisk utrustning och instrument är denna information avgörande för en korrekt klassificering.
 • Stora artiklar kan också testas omedelbart med hjälp av ett mobilt laboratorium eller mobil diagnostik om sådan är tillgänglig.
Provtagningsformulär
 • Fyll i provtagningsformuläret. Ett exemplar ska bifogas proverna och ett exemplar ska sparas.
Transport
 • Se till att transportförhållandena garanterar att det prov som transporteras inte skadas och att dess egenskaper inte förändras.
 • Se till att lämpliga transportförhållandena för varorna upprätthålls på rätt sätt. Vid behov ska de lämpliga farosymbolerna och/eller temperaturkraven tydligt anges på utsidan av eventuella yttre förpackningar.
 • Prover av livsmedel eller kemiska produkter måste transporteras separat (lastrum, packlådor etc.) i transportfordonet för att förhindra risken för korskontaminering.
Förvaring
 • Förvaringsförhållandena avgörs av de tagna provernas egenskaper.
 • Se till att passande förvaringsförhållandena för varorna upprätthålls på rätt sätt. Vid behov ska de lämpliga farosymbolerna och/eller temperaturkraven tydligt anges på utsidan av eventuella yttre förpackningar.
 • Förvaras i ett rent, torrt, mörkt och tillräckligt ventilerat rum.
 • Artiklar med högt värde måste lagras på ett säkert sätt.Revideringar
Version Datum Ändringar
1.0 12.10.2012 Första versionen
1.1 15.07.2018 Uppdatering – mer detaljerad beskrivning av provkvantiteten
1.2 30.01.2020 Uppdatering – provtagning av färdiga artiklar tillades