Avfall
Definition

(förteckning över HS-nummer som omfattas av detta kort)
I detta kort definieras begreppet avfall som varje ämne, föremål eller artikel som uteslutande avses för återvinning eller bortskaffande.

I detta kort beskrivs endast indikativ provtagning av avfall. Provtagning och analys av avfall kan endast påvisa avfallets sammansättning och ger inga bevis för att det material på vilket provtagning har utförts anses vara avfall. Ytterligare kontroller eller administrativa undersökningar av detaljerna rörande avfallet bör utföras för att bekräfta klassificeringen som avfall. För miljörelaterade syften behövs ett mer detaljerat provtagningsförfarande. I detta fall hänvisas till särskilda miljömässiga provtagningsförfaranden.

Det finns olika typer av avfall. Dessa kan indelas i
 • icke-farligt avfall,
 • farligt avfall,
 • kommunalt avfall (hushållsavfall).

I detta kort anses avfall kunna indelas i
 • Flytande avfall
 • Fast avfall
 • Avloppsslam
 • Skadade eller trasiga artiklar och andra artiklar som är olämpliga att användas.

Provtagning på vissa typer av avfall bör utföras med hjälp av mer specifika förfaranden:

Avfall
Rekommenderad minsta kvantitet för varje prov

Beroende på avfallstypen. I vanliga fall räcker ett prov på 0,5 kg.
Tillämpliga standarder (ISO- och EU-standarder) och relevant lagstiftning
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall
 • Kommissionens förordning (EG) nr 669/2008 om fastställande av bilaga IC till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall
 • EN 14899 Karaktärisering av avfall - Provtagning - Riktlinjer för upprättande och tillämpning av en provtagningsplan
 • CEN/TR 15310 Characterization of waste - Sampling of waste materials (ej översatt till svenska)
Du bör också konsultera den lagstiftning och de riktlinjer om provtagning som gäller i ditt land.


Utrustning som behövs
Föreslaget provtagningsverktyg beroende på den metod som används En lång rad olika verktyg kan behövas, inklusive specialverktyg som kräver utbildning i hur man använder dem. Se provtagningsplanerna för mer information.
 • Prov på alkaliska vätskor ska tas med hjälp av verktyg av glas, plast eller metall.
 • Prov på sura vätskor ska tas med hjälp av verktyg av glas eller plast.
 • Prov på organiska lösningsmedel i vätskeform ska tas med hjälp av verktyg av glas eller metall.
 • Prov på fasta ämnen eller slam ska tas med hjälp av verktyg av plast eller metall.
 • Provdelare (D01-01)
För mer information, se kapitlet Provtagningsverktyg.

VARNING: Om det föreligger risk för korskontaminering måste separata verktyg och utrustning eller engångsverktyg och engångsutrustning användas för varje enskild produkt man tar prov på.

Behållare som ska användas för provtagningen
 • Plastpåsar, olika storlekar, med eller utan förtryckt etikett (P00)
 • Plastflaskor, olika storlekar (P02, P03, P04)
 • Glasflaskor (G01)
 • Metallbehållare (M01)
För mer information, se kapitlet Provbehållare.

Försiktighetsåtgärder och riskbedömningar VARNING: Prov bör aldrig tas på vissa varor eller prov på dessa varor bör endast tas av personer som har särskild utbildning för detta. Detta betyder till exempel att prov på radioaktivt avfall inte får tas. Vid tvivel, kontrollera radioaktiviteten och/eller rådfråga en expert (Radioaktivt avfall (material) omfattas inte av avfallsförordningen. Av detta skäl måste provtagning av radioaktivt avfall uteslutas från provtagningsmetoderna för avfall).

För mer information, se kapitlen Provtagning av farligt gods och Hälsa och säkerhet.
 • Konsultera också den lagstiftning och de riktlinjer om hälsa och säkerhet som gäller i ditt land
 • Överväg alltid om det är absolut nödvändigt att ta prov på varan. Kan försändelsen verifieras på något annat sätt?
 • En del avfall som verkar ofarligt på grund av sammansättningen kan ändå vara farligt. T.ex. kan aluminium-, magnesium- eller zinkavfall i form av ett fint pulver generera lättantändliga gaser när det kommer i kontakt med vatten. Vidtag alla nödvändiga säkerhetsåtgärder vid hantering av denna typ av avfall.
 • Artiklar som är avfall kan innehålla farliga kemiska produkter (t.ex. i kylskåp), ha vassa kanter eller medföra andra faror. Vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder vid provtagning av sådana artiklar.

Farosymboler:
 • Kontrollera alltid eventuella farosymboler och fastställ vilken typ av risk varan utgör. Var uppmärksam på äldre symboler på återanvända behållare som inte gäller det nuvarande innehållet.

Materialsäkerhetsdatablad:
 • Kontrollera alltid de eventuella materialsäkerhetsdatablad som bifogats varan för information om de särskilda faror och risker som försändelsen för med sig. I de flesta fall finns det inget materialsäkerhetsdatablad för avfallsförsändelser.

H-/P-angivelser:
 • H-/P-angivelserna på materialsäkerhetsdatabladet måste följas obetingat.
 • De är avsedda att skydda dig och de som arbetar med dig.
 • De anger metoderna för hantering av möjliga faror enskilt eller i kombination.
Observera: Märkningen av avfall kan vara otillförlitlig eller inte avse innehållet i behållarna.

Personligt skydd:
Många olika typer av personlig säkerhetsutrustning kan behövas, inklusive specialutrustning som kräver utbildning i hur man använder den, t.ex.
 • Skyddshandskar/engångshandskar
 • Skyddskläder
 • Andningsskydd: vid behov med lämpligt filter för organiska ångor
 • Tvätta alltid händerna före och efter hantering av produkterna!
 • Under provtagningen måste man undvika mikrobiologisk eller annan kontaminering av provet.
 • En del avfall kan fortfarande innehålla levande mikroorganismer. Aerosoler kan genereras och inandas vid hantering. Använd mask vid behov.

Provtagningsplan
Typ av försändelse Förfarande
Bestäm syftet med provtagningen För provtagning av farligt avfall och avfall med okänd sammansättning, se kapitlet Provtagning av farligt gods och de särskilda korten Kemikalier, fasta ämnen, Kemikalier i vätskeform och Petroleumvätskor, beroende på avfallets beskaffenhet.beroende på avfallets beskaffenhet.

Samlingsprovet består av ett lämpligt antal delprover. Om det anses klarlagt att sändningen är homogen tas vanligtvis endast ett delprov för alla varor som omfattas av samma tulldeklaration. Om representativ provtagning inte är möjlig på grund av sändningens heterogena beskaffenhet ska subjektiv provtagning genomföras. Foton bör alltid bifogas för att förklara provtagningen.

Flytande avfall i vertikala landtankar, horisontella landtankar, skeppstankar, tankvagnar eller tankbilar Varning: Trummor som innehåller flytande avfall kan stå under tryck. Flyttning av eller provtagning på en trumma som buktar ut ska inte ske innan trycket kan utjämnas på ett säkert sätt. Även när större behållare öppnas och under provtagningen måste försiktighetsåtgärder övervägas för skydd av hälsa och säkerhet.

De flesta stora tankar har ventiler nära tankens botten och luckor nära översidan. Det bästa är att samla in proverna från tankens övre del. Insamling av prov från botten möjliggör inte insamling av ett prov från varje skikt (lager). Innan luckan öppnas måste tankens tryckmätare kontrolleras. Vid behov bör luftningsventilen öppnas långsamt till dess att tanken har atmosfärtryck. Om det inte finns någon luftningsventil ska luckans täckbultar långsamt lossas för att jämna ut trycket i tanken. Sluta om trycket är för högt eller om en plötslig tryckutjämning sker.

När tanken har stabiliserats kan provtagningen inledas. Om innehållet i tanken har skiktat sig bör prov tas från varje skikt. Prov bör åtminstone tas från ovandelen, mellandelen och nederdelen. Om behållaren har separata avdelningar bör prov tas separat från var och en av dessa på varierande djup efter behov.

Ta ett eller flera samlingsprov, slumpvis utvalda eller systematiskt från olika delar av försändelsen, vid minst tre överenskomna punkter (en från mellandelen, en från ovandelen och en från nederdelen) eller vid fastställda intervaller under tömningen. Fler delprov kan behövas tas från försändelser som innehåller avfall med föränderlig sammansättning.

Provbehållaren bör inte vara överfull och minst 10 % av den bör lämnas tom för att tillåta värmeutvidgning.

Fast avfall och avloppsslam som förvaras löst i släpvagnar, bulk, tankar eller containrar Om produkten transporteras löst i bulk ska lasten ses om en helhet och proverna måste tas från alla delar av lasten.

Prov kan tas på ytan eller på djupet. När prov tas från ytan ska skräp som flyter på ytan avlägsnas från den önskade provtagningsplatsen. Samla in en lämplig mängd avfall från ett djup på cirka 20 cm med en provtagningsslev eller provtagningsskopa. För prov som samlas in på djupet på provtagningsplatsen ska ett hål grävas med en skovel till dess att önskat provtagningsdjup uppnås. Provet samlas sedan in med provtagningsskopan.

Ta ett eller flera delprov, slumpvis utvalda från olika delar av försändelsen, vid minst fem överenskomna punkter (en i mitten plus fyra vid mittpunkterna mellan centrum och mittpunkterna på cirkelbågen vid olika höjd) eller vid fastställda intervaller under tömningen. Fler delprov kan behövas tas från försändelser som innehåller avfall med mycket heterogen sammansättning.

Avfall i fast eller flytande form i små förpackningar, tunnor, trummor, lådor, burkar, påsar och flaskor

Ta flera delprov slumpvis från olika delar av försändelsen.

Avfall i fast eller flytande form som rör på sig

Ett samlingsprov från delprov som tas från strömmens hela diameter i intervaller som bestäms av förflyttningshastigheten.

Blandat avfall, stora avfallsartiklar, artiklar, övrigt avfall

Provtagningssituationen för hela försändelsen och proverna dokumenteras med foto- (och/eller) videobevis. Prov samlas vanligen inte in. Om prov tas används vanligen subjektiv provtagning.


Detaljerad information
Provtagningsförfarande
 • Det material på vilket prov ska tas kan vara homogent eller heterogent. För homogent material som kommer från kända omständigheter (t.ex. processavfall) krävs eventuellt inte ett utförligt provtagningsprotokoll. Heterogent och okänt avfall kräver en mer utförlig provtagning.
 • Om produkten transporteras löst i bulk måste lasten behandlas som en enhet och proverna måste tas från alla delar av lasten.
 • Om variationerna i avfallets sammansättning är av intresse liksom medelvärdena kan det vara bättre att inte blanda delproverna. En förklaring för extraproverna måste ges på provtagningsformuläret.
 • Representativ provtagning: provet bör vara representativt för hela försändelsen. Varje delprov tas slumpvis från försändelsen på ett sådant sätt att varje delprov har lika stor chans att bli valt. Minsta rekommenderade kvantitet för varje delprov är 1 kg. Delproverna måste blandas noggrant för att skapa samlingsprovet. Se till att den produkt på vilken prov tas inte förändras på grund av provtagningsförfarandet. Om produkten inte är homogen ska detta anges på provtagningsformuläret.
 • Subjektiv provtagning (även kallad ad hoc-provtagning): denna provtagningstyp utförs när representativ provtagning inte är möjlig på grund av den heterogena beskaffenheten hos den försändelse på vilken prov tas (se även EN 14899 för en definition). Foton bör alltid tillhandahållas för att förklara provtagningen.
 • Neddelning av provet: storleken på ett samlingsprov kan överstiga 100 kg. Man måste därför minska denna mängd för att erhålla de slutliga proverna. För mer information, se kapitlet Provtagningsförfaranden och Neddelningssystemet.
 • Förpackning av proverna: Proverna måste förpackas noggrant med lämpligt skydd mot skada (mekanisk skada, stora förändringar i fuktighet, temperatur, osv.). Behållare bör fyllas helt men om det finns risk för expansion eller bildning av jäsningsgaser ska cirka 10 % tomt utrymme lämnas kvar överst i behållaren.
Provtagningsformulär
 • Fyll i provtagningsformuläret. Ett exemplar ska bifogas proverna och ett exemplar ska sparas. Bifoga fotona på provtagningssituationen (försändelsen).
Transport
 • Lämplig transport till tullaboratoriet måste anordnas med hänsyn tagen till reglerna för transport av den berörda avfallstypen. Ett exemplar av materialsäkerhetsdatabladet måste medfölja varje prov.
Förvaring
 • Lämplig förvaring måste anordnas med hänsyn tagen till reglerna om förpackning, märkning och förvaring av den berörda avfallstypen.

Avfall (expandera listan)
HS-nummer Beskrivning


Revideringar
Version Datum Ändringar
1.0 31.01.2017 Första versionen
1.0.1 30.03.2019 Update - text correction
1.1 15.07.2020 Update - link to "Chemicals, liquid" added
1.2 15.07.2021 Update - text revision